مرکز مشورتی زنان در اوبراوزن

خوب است که شما راهی به سوی ما پیدا کردید .

ما مشوره میدهیم برای

خانم ها
دختران بالای سن شانزده
زنان با تغیر جنسیت ( ترانس سکسول )
زنان معیوب
خویشا وندان( متعلیقین)

ما زمانی کمک میکنیم که

انها در یک بحران قرار گرفته اند
آنها به مشکلات عمومی  مواجع اند
آنها تحت خشونت قرار گرفته اند
می خواهند جدا شوند و یا طلاق بگیرند
آنها تحت آسیب  وفشار  روحی قرار گرفته اند
آنها مورد تعقیب و مزاحمت متداوم قرار دارند وخود را مصعون حس نمی کنند
آنها خواهان تغیر کردن هستند

ما پیشنهاد میدهیم

رهنمایی ومشوره ( برای یک و یا چندین بار )
حما یت در موقع بحرا ن ومشکلات
معلوما ت ( اطلاعا ت )
مشوره بر اسا س قانون حمایت ازخشونت( در المان باید از هر فرد در برابر هر گونه خشونت در حوزه خصوصی ومحیط خانواده محا فظت شود )

همراهی پیش پولیس  محکمه  و داکتر  بعد تجا وز جنسی
میانجگری و پیشنها د  به کمک های دیگر

میتوانم وقت ملاقات بگیرم

تیلفونی

0208209707

ما به زبان های آ لمانی  انگلیسی  وایتالوی صحبت می کنیم .کسانیکه به این زبان ها صحبت می کنند  می توانند تیلفونی تماس گیرند و درخواست تماس مجد د نمایند .

ما برای شما یک ترجما ن  ( زن) به زبان خود شما سفارش می دهیم ودوباره با شما تماس تیفلونی می گیریم.

این مشوره برای شما رایگان می باشد .

دفتر ما به روز های :

دوشنبه – پنجشنبه : از ساعت 8:30  تا 17 بجه

جمعه : از ساعت 8:30 تا 13 بجه به روی شما باز است  .

ایمیل

info@fbst-ob.de

شما میتوانید به لسان خود ایمیل بفرستید ما آنرا ترجمه کرده

         وبرای شما وقت ملاقات را پیشنها د میکنیم وتوسط ایمیل

میفرستیم . در این ملاقا ت ما ترجمان(زن) به لسان خود شما سفارش میدهیم . این مشوره برای شما رایگان می باشد .

فورمه تماس

شما میتوانید به لسان خود بنویسسد ما آنرا ترجمه کرده وبرای شما وقت ملاقات را پیشنهاد کرده ومیفرستیم  در این ملا قات

ما برای شما ترجمان (زن) سفارش میدهیم  .

این مشوره برای شما رایگان میباشد .

  من با ذخیره اطلاعات و مشخصا ت داده شده خود(در کامپیوتر) به منظور مشاوره در مورد این درخواست موافقت میکنم .

  زمانیکه به درخواست شما کاملا جواب داده شده باشد وذخیره اطلاعات شما با هیچگونه هشدار قانونی مغایرتی نداشته باشد ,

  اطلاعات و مشخصا ت داده شده شما از کامپیو تر حذ ف (پاک)

  میگردد .

  حالت عاجل (فوری)

  ااگر شما صدمه دیده اید(زخمی شده اید ) لطفا به تیلفون اضطراری تماس بگیرید .

  اگر شما در حالت اضطراری (خطر) قرار دارید لطفا برای پولیس زنگ بزنید .

  اگر شما میخواهید تما س مستقیم داشته باشید وما در د سترس قرار نداشته باشیم میتوانید به تیلفون کمکی زنگ بزنید .در انجا به زبا ن های مختلف صحبت میشود .تیلفون کمکی شب و روز در دسترس شما قرار دارد .

  چیزی دیگری که برای ما مهم است

  ما میخواهیم برای  زن ها یک محیط یا پناهگاهی مصعون پیشنهاد کنیم . طبقه ذکور(مرد ها )نمیتوانند نزد ما مراجعه کنند .
  •ما برای هر یک از زن ها وهر یک ازفیصله ها (تصامیم) شان احترام قایل هستیم .
  •ما بکمک هم برای حل مشکلات شان کار میکنیم .
  •ما اعتماد به نفس شما را توسط خود شما تقویت میبخشیم .
  •شعار ما : شما متخصص (کار شناس) زندگی خود هستید .